top of page

Регламент

на V Международен фестивал етнографското кино „ОКО“ – 2024

Настоящият Регламент определя основната концепция, правилата и условията за провеждане на V Международен фестивал на етнографското кино „ОКО“ през 2024 г. Филмовият фестивал се провежда въз основа на настоящия документ. Правилата, условията и т.н., които не са уредени в настоящия Регламент, могат да бъдат фиксирани в други наредби (регламенти, устави и др.) и/или да бъдат взети предвид от общоприетата практика за провеждане на подобни събития, а именно международни филмови фестивали, с оглед на националното законодателство на юрисдикцията на организаторите на събитието.

1. Общи правила

 

1.1 Международният фестивал на етнографското кино „ОКО“ (eng. – ОКО International Ethnographic Film Festival, укр. – Міжнародний етнографічний кінофестиваль “ОКО”) е ежегоден международен филмов фестивал (Филмов фестивал и/или „ОКО“). От 2023 г. той е украинско-български и провежда основните си събития както в Украйна, така и в България. Като алтернатива на официалното име на филмовия фестивал е допустимо да се използва „Международен украинско-български етнографски филмов фестивал „ОКО“. Основният фокус на Филмовия фестивал е насочен към етнографията, фолклора, антропологията, историята, живота, проблемите и надеждите, културата, националните традиции и обичаи, значимите събития и личности и др. „ОКО“ е симбиоза от почитане на традициите, запознаване с нови неща и търсене на актуални форми и тенденции в националните култури на Украйна и България, както и в културите по света.

1.2. Основател и организатор на филмовия фестивал е неправителствената организация „Обединение на креативни личности – „OKO“ (Организатор). Освен това Филмовият фестивал може да покани трети страни (партньори) за партньорство, сътрудничество и провеждане на събития.

1.3. Филмовият фестивал ще се проведе в комбиниран офлайн и онлайн формат. Решението за прожектиране на аудиовизуални произведения (филми) в онлайн формата в Украйна и България се съгласува от Организатора с притежателите на правата на филмите, които са подадени за участие във филмовия фестивал индивидуално.

1.4. Със съгласието и с отделно споразумение с притежателите на авторските права върху аудиовизуални произведения (филми), включително тези, които са включени в официалната селекция и са прожектирани на филмовия фестивал, Организаторът може да провежда събития и дейности, свързани с „OKO“, използвайки официалната идентичност на филмовия фестивал. В този случай прожекциите ще се разглеждат като извънфестивални публични излъчвания.

1.5. Във връзка с военната агресия на Руската федерация срещу Украйна Организаторът има право да променя мястото и датите на провеждане на Филмовия фестивал с оглед безопасността на екипа, зрителите и участниците, като оповести за новото място и дати на официалните уеб ресурси на „OKO“, или да отмени изцяло или частично офлайн частта на събитията.

1.6. V Международен фестивал на етнографското кино „OKO“ ще се проведе в офлайн формат в Украйна и България:

- 8 – 15 септември 2024 г. – гр. Болград (Украйна);

- 8 – 15 ноември 2024 г. – гр. София (България).

1.7. V Международен фестивал на етнографското кино „OKO“ ще се проведе в онлайн формат с подкрепата и с използването на техническите възможности и ресурси на партньорите на Филмовия фестивал – VOD и OTT сервизите MEGOGO (Украйна) и Neterra.TV (България):

- 8 – 15 септември 2024 г. – Украйна;

- 8 – 15 ноември 2024 г. – България.

1.8. Програмата на Филмовия фестивал през 2024 г. включва следните секции:

 

- OKO GLOBAL – Международен конкурс за пълнометражен филм и Международен конкурс за късометражен филм;

- НАШЕТО „ОКО“ – Украинско-български конкурс за късометражен филм;

- OKO VISION – OKO RETROSPECTIVE (ретроспективни прожекции), OKO FOCUS (тематична селекция), OKO SPECIAL (специални прожекции извън конкурса);

- Откриващ и закриващ филм на Филмовия фестивал;

- Отделни специални събития.

1.9. Всичките филми, избрани за програмите и секциите, посочени в точка 1.8, за прожекции на Филмовия фестивал в посочените в точки 1.6 – 1.7 дати, получават статус „официална селекция“ и ще могат да го използват, включително официалната идентичност и логото на Филмовия фестивал, както и да се позовават на него в своите промоционални материали и др.

2. Общи изисквания към аудиовизуалните произведения и спецификата на програмите и секциите на Филмовия фестивал.

 

2.1. До участие в конкурсните програми се допускат аудиовизуални произведения от всякакви видове (игрални и неигрални) и жанрове, създадени във всякаква техника, които съответстват на основния фокус и темата на Филмовия фестивал.

2.2. Филмовият фестивал и Организаторът не разглеждат като участници в програмата аудиовизуални творби, създадени от представители на страната-агресор (Руската федерация), по-специално от лица, пребиваващи в страната-агресор (или с участието на такива); лица, които подкрепят руската военна агресия срещу Украйна и които се обявяват против териториалната цялост на Украйна, и др. В случай че подобни факти станат известни след обявяването на официалната селекция или по време на събитията, Филмовият фестивал може да отстрани тези филми от програмите и да ги лиши от статуса на официална селекция.

2.3. Броят на филмите в конкурсните и извънконкурсните секции се определя от Организатора самостоятелно, като се взема предвид количеството на получените заявления.

2.4. По общо правило желаещите да участват във Филмовия фестивал трябва да представят аудиовизуално произведение, като попълнят формуляра за кандидатстване в платформата FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/InternationalEthnographicFilmFestivalOKO

2.5. Филмовият фестивал си запазва правото да използва алтернативни средства за приемане на заявления, търсене и канене на участници за включване във всякакви програми и секции на Филмовия фестивал.

 

2.6 Общи технически изисквания към аудиовизуалните произведения, които ще участват в конкурса и ще бъдат представени на Филмовия фестивал.

 

2.6.1 Наличие (или изработване в случай на официална селекция в програмата на Филмовия фестивал) на копие с технически параметри: кодек H.264 (предпочитан), контейнер – MP4, MPEG. Видеоразделителна способност – 1920 × 1080 (Full HD, 1080p), но не по-малко от 720 × 576. Честота на звука – най-малко 24 kHz. Ако копие на филма не е налично онлайн, участникът трябва да го изпрати на флаш носител по пощата или да го предаде по друг начин на Организатора.

 

2.6.2. Всеки филм трябва да има английски субтитри във формат srt.

 

2.6.3. За филми, чиито автори или притежатели на права са жители на Украйна или ако страната на производство е Украйна (включително копродукции), се изискват украински субтитри. Ако ги няма, те трябва бъдат изготвени в случай, че филмът е включен в официалната селекция на фестивала.

 

2.6.4. За филми, чиито автори или притежатели на права са жители на България или ако страната на производство е България (включително копродукции), се изискват български субтитри. Ако ги няма, те трябва бъдат изготвени в случай, че филмът е включен в официалната селекция на фестивала.

 

2.7. Общи изисквания към филмите в конкурсните секции OKO GLOBAL и НАШЕТО „ОКО“

 

2.7.1. Първата публична прожекция и/или производство на филмите в конкурса трябва да се състои най-рано на 1 януари 2022 г. Филмовият фестивал си запазва правото да определи дали филмът съответства на избраната от кандидата секция, и ако има необходимост, да промени конкурсната секция/категория, както и да предложи прожекция в извънконкурсната секция, ако филмът не бъде избран за конкурсната програма. Броят на филмите в конкурсната секция се определя самостоятелно от Организаторът въз основа на броя на получените заявки. Организаторът има право да не избере филм за конкурсната или извънконкурсната програма по каквато и да е причина.

 

2.7.2. Преди да бъде показан на Филмовия фестивал, филмът може да има всякаква фестивална и киносалонна дистрибуция и публични прожекции, включително излъчване на VOD и OTT сервизи и публичен достъп на стрийминг платформите и уебсайтовете за видео стрийминг. Въпреки това с предимство ще се ползват кандидатстващите филми, за които прожекцията на Филмовия фестивал ще бъде премиера в Украйна и/или България и/или които не са имали никаква киносалонна или друга форма на дистрибуция или публични прожекции, освен филмови фестивали, или ограничен брой публични излъчвания. Организаторът и програмният отдел на Филмовия фестивал имат право самостоятелно да определят дали аудиовизуалното произведение отговаря на критериите за подбор в конкурсните секции, или не.

 

2.7.3. Филмовият фестивал не допуска до участие в състезателните секции филми, чиято продукция е незавършена към датата на събитието, части от филми, отделни серии от сериали (освен ако част от сериала е отделен филм и има разпространение като отделно аудиовизуално произведение), аудиовизуално съдържание, предназначено за социални мрежи, музикални видеоклипове. Организаторът и програмният отдел на Филмовия фестивал могат да направят изключение от това правило в извънредни случаи.

 

2.7.4. Организаторът има право да изключи филма от програмата на Филмовия фестивал в случай получаване на доказателства за нарушаване на авторски/сродни права на трети лица от лицето, което е представило филма за участие във Филмовия фестивал.

2.8. OKO GLOBAL – Международен конкурс за пълнометражен филм.

2.8.1. Аудиовизуални произведения с продължителност от 41 минути и повече, включително кредити, се приемат за участие в международния конкурс за пълнометражен филм OKO GLOBAL. До процеса на селекция се допускат филми, продуцирани от която и да е страна по света (включително Украйна и България), с изключение на случаите, посочени в Раздел 2 от настоящия Регламент.

 

2.9. OKO GLOBAL – Международен конкурс за късометражен филм.

 

2.9.1. Аудиовизуални произведения с продължителност до 40 минути, включително кредити, се приемат за участие в международния конкурс за късометражен филм OKO GLOBAL. До процеса на селекция се допускат филми, продуцирани от която и да е страна по света, с изключение на случаите, посочени в раздел 2 от настоящия Регламент. Украински и български филми могат да участват в този международния конкурс, както и филми, създадени като копродукция.

 

2.9.2. Ако украински или български късометражен филм е включен в програмата на конкурса за късометражни филми OKO GLOBAL, той не може да бъде представен едновременно в състезателната секция НАШЕТО „ОКО“. Авторите и/или притежателите на авторски права, в случай на селекция за конкурса, ще бъдат помолени да изберат една секция. Не повече от 4 (четири) украински и/или български късометражни творби, включително копродукции, могат да бъдат избрани за участие в състезателната секция за късометражен филм OKO GLOBAL.

 

2.10. НАШЕТО „ОКО“ – Украинско-български конкурс за късометражен филм.

 

2.10.1. Аудиовизуални произведения с продължителност до 40 минути, включително кредити, се приемат за участие в украинско-български конкурс за късометражен филм НАШЕТО „ОКО“. До процеса на селекция се допускат късометражни филми, създадени от украински и български продуцентски компании и/или режисьори, които са граждани или жители на Украйна или България; филми, произведени като копродукция, или филми, чиито автори и притежатели на авторските права официално посочват Украйна или България като страна на производство.

 

2.11. OKO VISION 

 

2.11.1. OKO VISION е извънконкурсна част от програмата на Филмовия фестивал. Тя може да включва секции, като OKO RETROSPECTIVE (ретроспективни прожекции), ОКО FOCUS (тематична селекция) та OKO SPECIAL (извънконкурсни прожекции). Организаторът кани филми за участие в извънконкурсната секция по своя инициатива, като може да предложи такава възможност и на филми, които са кандидатствали в конкурсните секции, но някаква причина не са преминали селекцията за конкурса. Заявки за участие в извънконкурсната програма също така се приемат и чрез фестивалната платформа FilmFreeWay или по алтернативен начин.

 

2.12. Откриващ и закриващ филм на Филмовия фестивал

 

2.12.1 Организаторът и програмният отдел самостоятелно определят откриващия и закриващия филм на Филмовия фестивал. Пълнометражните филми, които са част от конкурсната програма също могат да претендират да станат откриващ филм.

 

2.13. Отделни специални събития, по-специално индустриалната секция, която може да включва пийчинги, майсторски класове, панелни дискусии и обсъждания, кръгли маси, уъркшопове и др., не са уреждат с настоящия Регламент и се определят от Организатора по негово усмотрение. Филмовият фестивал обявява всички специални събития на официалния си уебсайт и в социалните мрежи.

 

2.14. По общо правило, кандидатствайки във Филмовия фестивал и съгласявайки се с всички условия на Регламента, упълномощеното лице (автор/притежател на права) автоматично се съгласява с най-малко две публични прожекции на филма си в рамките на Филмовия фестивал: една в Украйна и една в България. В някои случаи страните могат да обсъдят въпроса за допълнителните прожекции отделно.

 

2.15. Филмовият фестивалъ има право да използва кратки фрагменти от избрани филми (не по-дълги от три минути) за промоционални цели

 

2.16. Филмовият фестивал излъчва филми от програмата, без да получава парична награда. В някои случаи собственикът на киносалона или друго място, където ще се проведе публичната фестивална прожекция, може да получи такса за обслужване.

 

2.17. Организаторът има право да провежда благотворителни кампании за всякакви нужди без цел печалба по време на всички събития на Филмовия фестивал.

3. Провеждане на онлайн прожекции

3.1. На всички филми, включени в официалния селекционен списък, ще бъде предложена опция за участие в онлайн прожекции в Украйна и България в посочените за тази цел дати. Те ще се проведат с подкрепата и с използването на техническите възможности и ресурси на партньорите на Филмовия фестивал, VOD и OTT сервизите MEGOGO (Украйна) и Neterra.TV (България). Онлайн секцията OKO VISION може да включва филми, които няма да бъдат показани офлайн. Онлайн прожекциите са официална част от програмата на филмовия фестивал със статуса на фестивална прожекция.

 

3.2. Участниците в конкурсните секции, които се съгласят на онлайн прожекции, ще участват допълнително в състезанието за Гран при на публиката – OKO ONLINE.

 

3.3. С предварителното съгласие с авторите и притежателите на правата за филмите, включените в официалната селекция, Филмовият фестивал може да улесни последващото им онлайн разпространение.

 

3.4. Онлайн прожекциите ще бъдат защитени от копиране, размножаване и друго незаконно разпространение на съдържанието. Задълженията от този вид се поемат от партньора на фестивала, чиито технически средства ще се използват за прожекцията.

4. Кандидатстване, селектиране и срокове за разглеждане

4.1. Крайният срок за подаване на филми чрез платформата FilmFreeWay е от 20 януари 2024 г. до 1 юли 2024 г.

 

* до 20 март подаването на филми е безплатно за всички секции и програми;

* от 21 март до 1 юли Фестивалът може да установи „фестивална такса“ за подаване на филми, като вземе предвид степенуването по срока като „Regular“ и „Last Call“.

 

4.1.1. Програмният отдел на Филмовия фестивал разглежда подадените заявки до 20 юли и информира кандидатите за резултатите от разглеждането чрез статуса в платформата FilmFreeWay (или по алтернативен начин) към тази дата.

 

4.1.2. До 20 август кандидатите трябва да предоставят на Филмовия фестивал всички материали*, копия на филмите и субтитри (или листове с диалози/монтажни текстове). В случай на непредоставяне на изискваните материали и копия на филма, лентата ще бъде лишена от статут на официален участник във Филмовия фестивал и ще бъде изключена от конкурсната или извънконкурсната програма.

 

* Списък на необходимите материали (не е изчерпателен): писмено съгласие за участие; попълнен формуляр за кандидатстване за участие във Фестивала; вертикален плакат (ако има такъв) или еквивалентно изображение във формат hi-res JPEG; 4 дигитални снимки от филма с качество за печат във формат hi-res JPEG; дигитална снимка на режисьора с качество за печат във формат hi-res JPEG. Други промоционални материали – при допълнително поискване.

 

4.1.3. До 22 август на официалните уеб ресурси на Филмовия фестивал ще бъде обявен финализираният списък на участниците в конкурса.

 

4.2 В определени случаи организаторите могат да предложат други срокове и алтернативни начини за подаване/приемане, получаване на материали, копия на филми и т.н. по взаимно съгласие на всички заинтересовани страни, което се договаря за всеки конкретен случай.

 

4.3. Филмите от официалната селекция на OKO VISION и информацията за отделните специални събития се обявяват преди старта на Филмовия фестивал. Също така по всяко време след обявяването на лайнъпа, Филмовият фестивал може да обяви за включването на допълнителни филми в официалната селекция. Програмата на OKO VISION и специалните събития и дейности могат да не бъдат идентични по време на Филмовия фестивал в Украйна и България.

 

4.4. Лицето, което представя филма за разглеждане (селекция), носи отговорност за спазването на авторските/сродните права на филма и поема правомощията да води последващи преговори с Филмовия фестивал.

5. Награди, жури, процедури за определяне и награждаване на победителите в конкурса

5.1. Награди на основното жури на Филмовия фестивал

5.1.1. Филмите от конкурсните секции и програми се оценяват от основното професионално жури. Фестивалът подбира членовете на журито самостоятелно, като се съобразява с компетентността и професионализма на кандидатите, както и с безпристрастността и липсата на конфликт на интереси между членовете на журито и авторите, притежателите на авторски права и творческите екипи на участниците в конкурса. Съставът, броят и имената на членовете на журито се обявяват от Филмовия фестивал отделно преди събитията. По общо правило аудиовизуалните произведения, участващи във Филмовия фестивал, се оценяват от два състава на журито: международен и украинско-български.

 

5.1.2. Основното професионално жури определя главния победител (възможно е да има само по един спечелил филм във всяка секция) в следните конкурсни секции:

- OKO GLOBAL – Международен конкурс за пълнометражен филм.

Победителят получава диплом на фестивалното жури, награда на Филмовия фестивал (статуетка и др.) и парична награда от 1000 евро (EUR).

- OKO GLOBAL – Международен конкурс за късометражен филм.

Победителят получава диплом на фестивалното жури, награда на Филмовия фестивал (статуетка и др.) и парична награда от 600 евро (EUR).

 

- НАШЕТО „ОКО“ – Украинско-български конкурс за късометражен филм.

Победителят получава диплом на фестивалното жури, награда на Филмовия фестивал (статуетка и др.) и парична награда от 600 евро (EUR).

5.1.3. Победител според членовете на журито е аудиовизуално произведение (филм), а получател на наградата е режисьор или режисьори на филма.

 

5.1.4. Освен това журито може да награди участващите филми, член или членове на техните творчески екипи с най-много два диплома „Специално споменаване“ (Special mention) във всеки конкурсен раздел. В този случай не се предвижда парична награда.

 

5.1.5. Победителите, определени от основното жури, се обявяват на заключителните мероприятия в Украйна и България. Филми, спечелили в секцията НАШЕТО „ОКО“, ще бъдат обявени по време на церемонията по закриване на Филмовия фестивал в Украйна, а тези, спечелили в секцията OKO GLOBAL – по време на церемонията по закриване на Филмовия фестивал в България.

5.2. Награди от публиката

5.2.1. Въз основа на резултатите от гласуването по време на офлайн прожекциите в Украйна и България ще бъде определен победителят сред всички конкурсни филми от всички секции, който ще получи Гран при на публиката. Победител според зрителите се признава аудиовизуално произведение (филм), а получател на наградата е режисьор или режисьори на филма. Резултатът от гласуването на публиката ще бъде обявен на церемонията по закриването на фестивала в България, където победителят ще получи диплом, награда на Филмовия фестивал (статуетка и др.) и парична награда от 300 евро (EUR).

 

5.2.2. Победител според резултатите от гласуването на публиката по време на онлайн прожекциите в Украйна и България се определя в съответствие с Раздел 3 от настоящия Регламент. Победител според зрителите се признава аудиовизуално произведение (филм), а получател на наградата е режисьор или режисьори на филма. Резултатът от гласуването на публиката ще бъде обявен след всички онлайн събития на официалните ресурси на Филмовия фестивал, като победителят ще получи диплом, награда на Филмовия фестивал (статуетка и др.) и парична награда от 300 евро (EUR).

 

5.3. Филмовият фестивал по своя преценка може да присъди една специална награда от екипа на фестивала и до две награди на Филмовия фестивал „Специално споменаване“ (Special mention) на някой филм от официалната селекция. Избраните участници получават фестивални дипломи с определен ранг на наградите и споменаванията.

 

5.4. По време на Филмовия фестивал се определя лауреатът на специалната почетна награда на фестивала „За принос“. Тя може да бъде присъдена на украински и/или международни кинорежисьори, етнографи, известни дейци и др. Организаторът определя получателя в тази категория (номинация) по своя преценка, който се награждава с почетен диплом и фестивална награда (статуетка и др.). За тази номинация не се предвижда парична награда от страна на Филмовия фестивал.

 

5.5. Организаторът може по споразумение да привлече паралелни независими състави на жури, които самостоятелно да определят своите награди и отличия. В този случай Филмовият фестивал не носи отговорност за решенията и действията на тези лица, включително за равностойността на наградите и отличията и т.н., и само предоставя платформа за прожекции на филми. Наградата на паралелните независими състави на журита са равностойни на наградата на Филмовия фестивал съгласно общоприетата практика на подобни събития, а именно международни филмови фестивали.

 

5.6. Партньорите на Филмовия фестивал, с предварителното съгласуване с Организаторът, може самостоятелно да награждава филми, режисьор или режисьори, член или членове на техните творчески екипи със специални награди, отличия и т.н. по време на събитието с официалното признаване на такива награди и използването на името на Филмовия фестивал. Също така е възможно към съществуваща фестивална награда да се приложи парична или друга награда от партньорите на фестивала. В този случай Филмовият фестивал не носи отговорност за изпълнението на подобно задължение от страна на трети страни.

 

5.7. Филмовият фестивал може също така да награди всички автори на филми от официалната селекция с дипломи за участие и възпоменателни награди, които няма да се считат за официална фестивална награда и няма да имат фестивален статус по смисъла на общоприетата практика на международните филмови фестивали.

 

5.8. В случай че по някаква причина получателите на официалните награди не могат да ги вземат на място, филмовият фестивал се задължава да изпрати физическите награди – статуетки, грамоти и т.н. – по пощата.

6. Приемане на условията

6.1. Кандидатстването с филма и участието му във фестивала означава безусловно приемане на условията на настоящия Регламент и запознаване с тях. Официалната интерпретация на наредбите на Регламента е изключителна компетенция на Филмовия фестивал.

 

6.2. Онлайн заявката за участие във Филмовия фестивал е валидна без подпис и печат. Официалната кореспонденция и електронната преписка между страните (и представителите на страните) е равностойна на договори, представлява поверителна информация и не подлежи на публичност, освен ако страните не са се споразумели за това или ако това се изисква от действащото законодателство.

 

6.3. Лицето, което е подало заявка и е предало съответните материали на Организатора въз основа на настоящия Регламент, носи пълна отговорност за всякакви претенции, съдебни дела, искове от всякакъв друг вид към това лице и/или Организатора във връзка с използването на тези материали в рамките на Филмовия фестивал и незабавно трябва да компенсира Организатора за всички разходи, които са понесени или могат да възникнат в тази връзка.

7. Заключителни положения

7.1. Със съгласието си за участие във Филмовия фестивал и други официални събития на Организатора и т.н., страните приемат, че всички спорове ще се решават изключително в съответствие с действащото законодателство на Украйна и България. В случай на спорове по настоящия Регламент, те първоначално се решават чрез добросъвестни и конструктивни преговори между страните. По всички въпроси, които не са уредени в настоящия Регламент, Организаторът и другите заинтересовани страни и лица вземат отделни решения и ги разглеждат в съответствие с обичаите на деловия оборот, а именно – с традиционните правила на международните фестивали, като се вземат предвид националните законодателства на Украйна и България (за събития в България).

 

7.2 Настоящият Регламент не съдържа публично обещание за възнаграждение в смисъл на гражданското законодателство на Украйна. Изплащането на паричната сума се извършва на договорна основа, при спазване на ограниченията, установени от законодателството на Украйна. Размерът на възнаграждението може да бъде изплатен в националната валута на Украйна - гривна по официалния обменен курс на Националната банка на Украйна, валиден към момента на плащането, или в друга валута, ако плащането в гривна е невъзможно или ограничено от законодателството на страната на спечелилия участник. В случай, че участникът е определен за победител в конкурса с парична награда, той се ангажира да изпълни всички необходими и надлежни формалности за получаване на плащането.

 

7.3. Наредбите на настоящия Регламент могат да бъдат допълнени и/или променени с последващо публикуване на официалните ресурси на Филмовия фестивал.

 

7.4. Официални ресурси на Филмовия фестивал:

- Уеб сайт: https://www.okofilmfest.com.ua/

- Facebook: https://www.facebook.com/okofilmfest

- Instagram: https://www.instagram.com/okofilmfestival/  

- FilmFreeWay: https://filmfreeway.com/InternationalEthnographicFilmFestivalOKO

- Фестивален имейл: okofilmfestival@gmail.com  

bottom of page